Copyright

Copyright © 2014 Innovactory International B.V. (“de Onderneming”). Alle rechten voorbehouden. MAXS en de MAXS logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Onderneming, geregistreerd in Nederland en in andere landen.

Dit materiaal is eigendom van en onderhevig aan bescherming onder auteursrechten en/of databankenrechten en/of andere rechten voor intellectueel eigendom van de Onderneming of diens leveranciers. Het gebruik van dit materiaal is onderhevig aan de voorwaarden van een licentieovereenkomst. Onbevoegd kopiëren of publiceren van dit materiaal leidt tot strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid.

Attributie

Het volgende is gebruikt bij de totstandkoming van deze applicatie.

Kaartgegevens © OpenStreetMap-auteurs

www.openstreetmap.org/copyright

 

Licentie

Welkom bij MAXS!

In de End User License Agreement (“Licentie“) zijn uw rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van MAXS (de “Software” of “Dienst“) geregeld. Deze licentie vormt een volledig bindende overeenkomst tussen Innovactory International BV (“de Onderneming” of “Wij”of “Ons”) de eigenaar van alle rechten in en op de Dienst, en u. U wordt daarom aanbevolen de licentie zorgvuldig door te lezen.

Door het gebruik van de MAXS Software en Dienst, stemt u in met de licentie;

• End User License Agreement (“Licentie“), en

• Privacybeleid (“Privacybeleid“), en

die allemaal een integraal onderdeel vormen van de licentie (de “Overeenkomsten“).

Indien u niet akkoord gaat met de licentie of een van de onderdelen, dan bent u verboden gebruik te maken van de Dienst.

De belangrijkste punten

De volgende belangrijke punten van de Licentie dienen alleen voor uw gemak. Onderstaande is een opsomming van de belangrijkste punten en komen niet in de plaats van de volledige licentie.

Voorzichtig rijden. Rij altijd waakzaam volgens wegomstandigheden en in overeenstemming met de verkeersregels. Het is strikt verboden om de software te bedienen tijdens het rijden. U mag de Software alleen bedienen nadat u uw auto aan de kant heeft gezet in een daarvoor geschikte locatie dat is toegestaan ​​door de wet. Als alternatief kan een passagier gebruik maken van de software, mits de bestuurder de aandacht op het rijden en op de weg kan houden.

Location-based service. Sommige functies van de dienst maken gebruik van gedetailleerde informatie over locatie- en route informatie, bijvoorbeeld in de vorm van GPS-signalen en andere informatie die door uw mobiel worden verstuurd waarop de software is geïnstalleerd. Deze functies kunnen niet worden aangeboden zonder gebruik te maken van deze technologie. Let op, zoals in detail beschreven in het privacybeleid:

(I) MAXS gebruikt uw locatie- en route informatie om u de juiste snelheid te tonen. MAXS behoudt de locatiegegevens voor een beperkte periode en in overeenstemming met het Privacybeleid. MAXS maakt gebruik van locatie- en route informatie om de Dienst aan u aan te kunnen bieden.

De internetverbinding is onder uw verantwoordelijkheid en op uw kosten. Het verzenden en ontvangen van real-time updates van en naar de Dienst, vereisen een online (Wi-Fi of 3G/4G) verbinding tussen uw mobiel en het internet. De kosten van een dergelijke verbinding worden zoals voorgeschreven door de overeenkomst tussen u en uw Telecom service provider, en volgens de van toepassing zijnde voorwaarden die gelden bij het in rekening brengen van kosten.

Privacy. Uw privacy is belangrijk voor ons. Tijdens het gebruik van de Dienst, kan persoonlijke informatie worden verstrekt door u of door de Onderneming zoals beschreven in ons privacybeleid www.maxs.nl/privacy. Het privacybeleid legt onze handelwijze uit met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Wij vragen u ons privacybeleid zorgvuldig door te lezen. Door gebruik te maken van MAXS accepteert u automatisch de licentie en erkent u en stemt u in met het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door de Onderneming, met inachtneming van deze licentie, het privacybeleid en eventuele van toepassing zijnde wet-en regelgeving.

De Dienst ‘MAXS’

MAXS is een slimme snelheidsmeter voor onderweg. Hij laat je zien wat je huidige snelheid is en ook je marge ten opzichte van de maximumsnelheid. MAXS waarschuwt je als je te hard rijdt.

Uw gebruik van deze applicatie is op uw eigen risico. De getoonde maximum snelheden en andere informatie zijn mogelijk niet nauwkeurig.

Rij altijd waakzaam volgens wegomstandigheden en in overeenstemming met de verkeersregels. Het is strikt verboden om de software te bedienen tijdens het rijden. U mag de Software alleen bedienen nadat u uw auto aan de kant heeft gezet in een daarvoor geschikte locatie dat is toegestaan ​​door de wet. Als alternatief kan een passagier gebruiken maken van de software, mits de bestuurder de aandacht op het rijden en op de weg kan houden.

De licentie

De Onderneming verleent u hierbij een gratis, niet-exclusieve, in de tijd beperkte, niet-overdraagbare, niet sublicentieerbare, herroepbare licentie om de gratis onderdelen van de Dienst voor niet-commerciële doeleinden, met inachtneming van de overeenkomsten te gebruiken.

De Dienst

U mag de Dienst uitsluitend gebruiken voor privé- en persoonlijke doeleinden. U mag de Dienst niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld; u kunt de Dienst niet doorverkopen, aanbieden voor verhuur of pacht, aanbieden aan consumenten via enige communicatie of integreren in een toepassing van eigen fabricatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming.

Beperkingen in het gebruik

Er zijn bepaalde gedragingen die strikt verboden zijn. Lees de volgende bepalingen zorgvuldig. Het niet naleven van de hieronder vermelde bepalingen kan (naar goeddunken van de Onderneming) tot beëindiging van uw toegang tot de dienst leiden en kunnen u ook blootstellen aan civielrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

U mag niet, of door uzelf of iemand namens u: (i) kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen, reverse engineeren, decompileren of (enig deel) van de Dienst demonteren, publiceren op welke wijze dan ook, uitvoeren, of verspreiden; (ii) eventuele gebruik van de Dienst of de computer in een netwerkomgeving voor enig doel, of repliceren of het kopiëren van de Dienst zonder dat de Onderneming voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven, (iii) een browser of rand rondom de Dienst creëren (geen frames of inline linking); (iv) het belemmeren of schenden van derden of rechten van andere gebruikers op privacy of andere rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van anderen, of de oogst of persoonlijke informatie over de gebruikers van de dienst verzamelen zonder hun uitdrukkelijke toestemming, met inbegrip van het gebruik van een robot, spider, site search of retrieval applicatie, of andere handmatige of automatische apparaten of processen, index of data-mine, (v) belasteren, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten van anderen, inbegrip van auteursrechten van anderen en andere intellectuele eigendomsrechten, (vi) verzenden of anderszins beschikbaar in verband met de Dienst een virus, worm, Trojan Horse, time bomb, web bug, spyware of andere computercode, bestanden of programma dat kan of is bedoeld om schade of kaping van de werking van alle hardware, software, of telecommunicatieapparatuur, of enige andere daadwerkelijk of potentieel schadelijke, verstorende of invasieve code of het onderdeel; (vii) belemmeren of verstoren van de werking van de Dienst, of de servers of netwerken die de Dienst of het maken van de Dienst beschikbaar is, of het overtreden van regels, procedures, beleid of reglementen van dergelijke servers of netwerken, (viii) verkopen, in licentie, of exploiteren voor commerciële doeleinden het gebruik van of de toegang aan de Dienst, (ix) frame of spiegel enig deel van de Dienst zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Onderneming; (x) een database door het systematisch downloaden en opslaan van alle of een deel van de gegevens van de Dienst, (xi) doorsturen van gegevens gegenereerd uit de Dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming; (xii) overdragen of toewijzen van wachtwoorden van uw rekeningen’, zelfs niet tijdelijk , aan een derde, (xiii) de Dienst voor illegale, immorele of ongeoorloofde doeleinden, (xiv) gebruik maken van de Dienst en/of niet-persoonlijke of commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming, of (xv) inbreuk maken op een van de licenties.

Beëindiging van (het gebruik van) de Dienst

U kan uw gebruik van de Dienst op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen. Dit kunt u doen door de software van uw mobiele telefoon te verwijderen.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de Dienst te beëindigen, op elk moment en om welke reden de Onderneming gepast acht, naar eigen goeddunken.

Voor zover mogelijk, zullen wij u inlichten over uw beëindiging.

Rechten in data

U bevestigt hierbij dat u eigenaar blijft van alle exclusieve rechten op alle gegevens (de “Data“) die u aan de Dienst verstrekt. U houdt alle eigendom en rechten aan de Data, maar er geldt een wereldwijd, gratis, niet-exclusieve, onherroepelijke, als sublicentie, overdraagbaar en eeuwigdurende licentie om anonieme afgeleide werken te maken van de Data dat is verstrekt aan de Onderneming.

Auteursrecht

Alle rechten op de software en Dienst, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en verbeteringen aan deze liggen en blijven bij de Onderneming, u ontvangt alleen het gebruik en de bevoegdheden die voortvloeien uit deze licentie of die schriftelijk verleend zijn en anders kunt u geen gebruik maken van de dienst, reproduceren of publiceren.

Apple

Als u de dienst gebruikt via een Apple-apparaat, stemt u ermee in en erkent u dat:

Apple, Inc ​​geen rechten of verplichtingen aan u overdraagt onder de licentie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige verplichting om u te voorzien van service, onderhoud en ondersteuning;

U zult geen claims indienen, en u ziet af van alle rechten en rechtsvorderingen tegen Apple met betrekking tot de Dienst of de licentie, waaronder, maar niet beperkt tot claims met betrekking tot onderhoud en ondersteuning, inbreuk op intellectuele eigendom, aansprakelijkheid, bescherming van de consument, of regelgevende of juridische conformiteit;

Apple en dochterondernemingen van Apple zijn derde partij begunstigden van de licentie. Bij uw aanvaarding van de licentie, zal Apple het recht (en worden geacht het recht te hebben aanvaard) om de licentie tegen u af te dwingen als een derde begunstigde daarvan.

Naleving van de wet

U verklaart en garandeert dat: (i) u zich niet bevindt in een land waar de regering is onderworpen aan een VS -embargo, of die door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een “ondersteunen van terroristen” land, en (ii) u niet vermeld staat op een lijst van de Amerikaanse overheid van verboden of beperkte partijen.

Toepasselijk recht

Deze licentie en alle geschillen in verband met deze Licentie of aan het gebruik van de Dienst of anderszins zijn onderworpen aan Nederlands recht. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen zijn niet van toepassing en wordt uitgesloten op deze Licentie. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Licentie zullen worden beslecht door de rechtbank van Amsterdam (Nederland), die exclusief bevoegdheid zal hebben met betrekking tot dergelijke geschillen.

Beperking van aansprakelijkheid en garantie

De in licentie verleende producten worden aangeboden op een “in de huidige staat en met alle aanwezige fouten” en de Onderneming en haar leveranciers wijzen hierbij alle garanties, expliciet of impliciet van de hand met inbegrip van maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van niet-inbreuk, verhandelbaarheid, bevredigende kwaliteit, nauwkeurigheid, titel en geschiktheid voor een bepaald doel. Geen mondelinge of schriftelijke adviezen of informatie verstrekt door de Onderneming of een van haar bedrijven, werknemers of derde aanbieders kunnen in geen geval garanties afgeven, en de licentienemer is niet gerechtigd te vertrouwen op een dergelijk advies of informatie. Deze afwijzing van garanties is een essentiële voorwaarde van de overeenkomsten.

De Dienst wordt u aangeboden, in de hoop dat u het nuttig zult vinden. Echter, de Onderneming, haar vertegenwoordigers, de werknemers of haar leveranciers zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij, om welke reden dan ook, als gevolg van het gebruik van de Dienst. Hierbij bevestigd u alle bovenstaande onherroepelijk te verwerpen van enige aansprakelijkheid van welke aard dan ook, voor enig gevolg dat voortvloeit uit het gebruik van de Dienst.

Noch de Onderneming, noch haar leveranciers zijn aansprakelijk voor de ondergetekende voor enige incidentele, speciale, indirecte of morele schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, met inbegrip van gederfde winst of dekkingskosten, het gebruik of onderbreking van de bedrijfsvoering en dergelijke, ongeacht of de partij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Integendeel, zal de Onderneming geen geldelijke aansprakelijkheid jegens ondergetekende voor enig reden hebben (ongeacht de vorm van de actie) onder of in verband met de overeenkomsten.

Veiligheid of nauwkeurigheid

U gaat ermee akkoord en erkent dat u volledig, exclusief en als enige verantwoordelijk bent voor het gebruik van de Dienst en dat het gebruik van de Dienst volledig op uw eigen risico is. U erkent dat u aan alle verkeersregels moet houden tijdens het gebruik van de Dienst.

De door de dienst verstrekte informatie is niet bedoeld om de informatie langs de wegen te vervangen. In het geval dat de informatie langs de wegen (verkeersborden, enz.) afwijkt van de Dienst, kunt u er niet op vertrouwen dat de Dienst juist is. Uw gebruik van deze applicatie is op uw eigen risico. De getoonde maximum snelheden en andere informatie zijn mogelijk niet nauwkeurig.

Privacy

De Onderneming respecteert uw privacy tijdens uw gebruik van de Dienst. Onze vernieuwde privacybeleid met betrekking tot de Dienst is te vinden via www.maxs.nl/privacy en is een integraal onderdeel van de Licentie. Doordat het Privacybeleid onderhevig is aan periodieke updates, is het raadzaam dat u de website periodiek bezoekt voor de laatste updates.

Wijzigingen van de licentie

De Onderneming kan de licentie van tijd tot tijd wijzigen. Als fundamentele veranderingen worden ingevoerd, zal een aankondiging worden geplaatst in de bijgewerkte versie van de Software en op de Software’s homepage. Het voortzetten van het gebruik van de Dienst nadat de Licentie is gewijzigd betekent dat u instemt met de bijgewerkte licentie. Als u het oneens bent met de bijgewerkte licentie of een van de voorwaarden, bent u verplicht het gebruik van de Dienst te staken.

Volledige licentie

De licentie, samen met het Privacybeleid die een integraal onderdeel vormen van de licentie, vormen de gehele en volledige overeenkomst tussen u en de Onderneming dat de Dienst in de markt zet. In geval van een inconsistentie tussen de Licentie en de synopsis van de licentie die aan de gebruiker gepresenteerd is tijdens de installatie van de software, prevaleert deze overeenkomst.

Contact

U kunt MAXS andere verzoeken, reacties, vragen en klachten per e-mail sturen naar support@maxs.nl of bezoek onze website www.maxs.nl.

Laatst gewijzigd: 13 mei 2014

 

Privacybeleid

Welkom bij MAXS!

Innovactory International BV (de “Onderneming”) respecteert uw privacy. Dit privacybeleid schetst onze richtlijnen voor de informatie die wij verzamelen wanneer u MAXS gebruikt. MAXS (de “Software” of “Service“) is een applicatie voor de smartphone. Een slimme snelheidsmeter die je laat zien wat je huidige snelheid is en ook je marge ten opzichte van de maximumsnelheid op de weg. MAXS maakt je erop attent wanneer je te hard rijdt.

Dit privacybeleid beschrijft voornamelijk:

  • De informatie die de Onderneming verzamelt van gebruikers;
  • Wat de Onderneming doet met deze informatie.

Dit privacybeleid is opgenomen als onderdeel van de MAXS – End User License Agreement (de “Licentie“) van de Onderneming.

Uw gebruik van de Service is onderworpen aan de Licentie en dit Privacybeleid en u gaat hierbij akkoord met deze voorwaarden.

In dit Privacybeleid, betekent de term “persoonsgegevens” alle door de Onderneming verzamelde gegevens of die door u, met redelijke inspanningen kunnen worden gebruikt om u te identificeren, welke bijvoorbeeld uw locatie en route informatie kan bevatten.

Informatie dat wordt verzameld

De informatie dat door de Onderneming wordt verzameld bij het gebruik van de Dienst, zullen onder meer het volgende bevatten.

Wanneer u de service gebruikt, verzamelt de Onderneming:

Gedetailleerde informatie over de locatie en route informatie, bijvoorbeeld in de vorm van GPS-signalen en andere informatie die door uw mobiele apparaat worden verstuurd waarop de software is geïnstalleerd en actief is. MAXS bewaart deze informatie gedurende een beperkte periode en gebruikt deze informatie om de dienst aan u aan te bieden en om de kwaliteit van de Service te verbeteren. In het bijzonder gebruikt MAXS deze locatie- en route informatie om u de juiste snelheid op elke weg in Nederland te kunnen tonen.

Hoe de informatie wordt gebruikt

De Onderneming kan anonieme, statistische of geaggregeerde gegevens (inclusief anonieme locatie-informatie) gebruiken, in een vorm dat de identificatie van een specifieke gebruiker niet bekend is, voor het goed functioneren van de dienst, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, om uw ervaring met de Dienst te verbeteren, om nieuwe functies te ontwikkelen, en voor verdere interne, commerciële en statistische doeleinden.

De informatie dat wordt verzameld door de Onderneming kan voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Om de service aan u aan te bieden.

Bijvoorbeeld, MAXS kan gebruik maken van uw locatie en route informatie om de Dienst aan u aan te bieden, zodat u de maximum snelheid weet en dus aan welke snelheid u tijdens het rijden moet houden.

  • Het verbeteren en aanpassen van uw ervaring met de Service.

Extra informatie kan worden aangeboden om de dienst te personaliseren en uw ervaring met de service te verbeteren. Bijvoorbeeld, als u op de knop report klikt en de juiste maximum snelheid opgeeft aan de Dienst, biedt de Dienst u in vervolg wel de juiste maximum snelheid.

  • Om storingen en defecten te verhelpen.
  • Voor doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid en de Licentie.

Nadere informatie kan worden verzameld als de Onderneming informatie met u uitwisselt, bijvoorbeeld als u contact heeft met het MAXS support team.

Advertenties

De Onderneming kan andere bedrijven toestaan​​, vragen of contracteren om reclamecampagnes te voeren op de Dienst. De advertenties die u te zien krijgt als u de Software hebt geopend kan geografisch of contextueel gericht zijn.

Wanneer u een website van derden vanuit de Software bezoekt, kunnen deze websites cookies gebruiken. Deze website van een derde partij die gebruik maakt van cookies is onderworpen aan hun eigen privacybeleid en niet aan dit privacybeleid. Als u het privacybeleid van deze derden wilt bestuderen verwijzen wij u naar de website van deze derde, of door direct contact met hen op te nemen.

De Onderneming zal niet bewust uw persoonlijke gegevens delen met adverteerders, of zonder uw uitdrukkelijke toestemming en alleen zoals is toegestaan ​​door dit privacybeleid.

Informatiebeveiliging

De Onderneming beschouwt informatiebeveiliging als een topprioriteit. De Onderneming implementeert systemen, applicaties en procedures om uw persoonlijke gegevens te beveiligen, om de risico’s van diefstal, beschadiging, verlies van gegevens, of onbevoegde toegang of het gebruik van informatie te minimaliseren. Echter, deze maatregelen geven niet de absolute zekerheid. Daarom, hoewel de Onderneming grote inspanningen levert om uw persoonlijke informatie te beschermen, kan de Onderneming niet garanderen en u kan redelijkerwijs niet verwachten dat databases van de Onderneming vrij van elke wandaden, storingen, onwettige onderschepping of toegang of andere vormen van misbruik en oneigenlijk gebruik zal zijn.

Contact

U kunt MAXS andere verzoeken, reacties, vragen en klachten per e-mail sturen naar support@maxs.nl of bezoek onze website http://www.maxs.nl.

Wijzigingen

De Onderneming kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. De informatie die wij nu verzamelen is onderworpen aan het privacybeleid en is van kracht op het moment dat dergelijke informatie wordt gebruikt. Als wij materiële veranderingen in de manier waarop we gebruik maken van persoonlijke informatie doorvoeren, zullen wij u op de hoogte stellen door het plaatsen van een aankondiging in de software of door u een e-mail te sturen. Gebruikers zijn gebonden aan eventuele wijzigingen in het privacybeleid wanneer zij gebruik maken van de Service nadat dergelijke wijzigingen zijn doorgevoerd.

Laatst gewijzigd: 13 mei 2014